Communicatie algemeen binnen GVHeel

Alle partijen die betrokken zijn bij de communicatie binnen GVHeel zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen hiervan. Indien de communicatie niet goed verloopt, is dit aan deze personen om hierover in gesprek te gaan met elkaar en dit op te lossen. Indien deze personen niet zelf tot een oplossing komen, kan het bestuur d.m.v. een gesprek hierin betrokken worden.

We verwachten dat alle betrokkenen zich conformeren aan de regels en protocollen van GVHeel . Waarin de regels en protocollen niet voorzien, verwachten we van iedere betrokkene in de geest van de bestaande regels en protocollen te handelen.

Indien ouders met een lid van GVHeel elders gaan trainen, moet dit per direct aan trainers en bestuur  gemeld worden. Dit wegens een verzekerings- en ontwikkelingsaspect. We stimuleren samenwerking met andere verengingen.

 1. Inzet

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen.

Alle personen die aanwezig zijn in de zaal gaan respectvol met elkaar om. Fysiek geweld, pesten en intimidatie worden niet getolereerd.

 1. Aanwezigheid

Tijdens de training zijn alleen turners en trainers aanwezig in de zaal.

 1. Gezondheid

Alle betrokkenen dienen zich te realiseren dat turnen een fysiek zware sport is, en dat openheid over de gezondheid erg belangrijk is.

De gedragsregels van de NOC*NSF rondom dopinggebruik worden door GVHeel onderschreven.

De gedragsregels van de NOC*NSF rondom ongewenst gedrag worden door GVHeel onderschreven. Deze gedragregels worden op de laatste pagina van dit document beschreven.

 

Turner en communicatie

Communicatie gaat of mondeling, via mail, whatsapp of telefonisch

De turner weet dat alles bespreekbaar is en weet dat vertrouwelijke onderwerpen ook zodanig behandeld zullen worden.

De turner stelt zich loyaal op.

Nieuwe belemmeringen voor de turner worden op de eerste mogelijkheid besproken. Dit kan zijn: een blessure, fitheid, een angst voor een onderdeel, een onderdeel niet begrijpen, pesten, een thuissituatie, enz.

 1. Inzet

De turner laat inzet zien, doordat hij steeds vanuit zijn motivatie probeert het maximale te presteren.

De turner stelt zich motiverend op naar de andere turners en is bereid om actief aan elkaars leerproces deel te nemen.

De turner laat waardering voor zijn medeturners, trainers en omgeving zien, door daar altijd respectvol mee om te gaan.

Een turner staat open voor feedback en gaat er actief mee om.

 1. Aanwezigheid

De turner zorgt voor een tijdige aanwezigheid bij de training.

De turner voorkomt uitval van training wegens activiteiten bij derden.

De turner zorgt voor tijdige afmelding voor een training.

 1. Gezondheid

De turner geeft prioriteit aan het gezond blijven.

De turner zorgt voor voldoende hersteltijd na een training.

De turner is verantwoordelijk voor het tijdig opzoeken van noodzakelijk medische hulp. Ook op verzoek van de trainer.

De turner vermijdt activiteiten die een onevenredige extra fysieke belasting geven in samenhang met het turnen.

 

Trainer  en communicatie 

De trainer bewaakt zorgvuldigheid binnen de communicatie.

De trainer creëert voor het begin en na het einde van de training de mogelijkheid voor turners of ouders om bestaande situaties waardoor prestaties belemmerd worden aan te geven en staat ten alle tijden open voor de turner indien een nieuwe situatie is ontstaan gedurende de training.

De trainer gaat positief om met feedback.

 1. Inzet

De trainer informeert en controleert of de gegeven opdrachten begrepen zijn.

De trainer toont zich betrokken bij alle turners.

De trainer creëert een trainingssituatie die uitdagend en zinvol voor iedere turner is.

Een trainer stelt aan de turner realistische en haalbare doelen waardoor de turner een optimaal rendement behaalt.

De trainer stimuleert intrinsieke motivatie bij de turner

De trainer zorgt voor een gebalanceerde planning en draagt deze uit naar alle betrokkenen.

De trainer zorgt voor relevante kennis d.m.v. scholing, stages en gezamenlijke trainingen.

 1. Aanwezigheid

De trainer zorgt voor een tijdige aanwezigheid bij de training.

Een trainer zorgt voor minimale uitval van trainingstijd.

 1. Gezondheid

De trainer geeft prioriteit aan de gezondheid van de turner.

De trainer plant voldoende hersteltijd na een training, of past de intensiteit van trainingen aan indien de volledige hersteltijd niet gegeven kan worden.

De trainer geeft aan indien deze bij de turner medische consultatie nodig acht.

 

Ouders en bestuur van GVHeel bewaken en ondersteunen alle genoemde processen.

 

Gedragregels seksuele intimidatie. (NOC*NSF), (ook van toepassing bij GVHeel)

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s van ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidaties. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

Vertrouwenspunt Sport:

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van diping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fairplay aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zkaen die mogelijk in strijd zijn met regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900-202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Voor meer info: http://nocnsf.nl/vertrouwenspunt

 

Ook de KNGU heeft een vertrouwenscontactpersoon, namelijk Henriët van der Weg.

Vertrouwenscontactpersoon binnen de KNGU

Als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten is er binnen de KNGU een vertrouwenscontactpersoon. Deze kan je adviseren, doorverwijzen en de vereniging ondersteuning bieden bij het opzetten van beleid. Vertrouwenscontactpersoon van de KNGU is:
Henriët van der Weg
055 505 87 35 (ma/di/do/vr)

http://www.kngu.nl/medisch-veiligheid/hulplijn-intimidatie?q=hulplijn

 

Vertouwenspersoon binnen GVHeel 

Lianne Veenman 0681471158 lianneveenman@live.nl